• {{guishi.name}}
  • 使用:在{{guishi.name|limitTo:guishi.name.indexOf('·')}}秘境使用,首领{{guishi.boss}}可额外掉落如下装备。
  • {{guishi.equip1}}
  • {{guishi.equip2}}
  • {{guishi.equip1}}